Trang chủ » Tin tức 24h
14/08/2022 21:01

dx14

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼G̼.̼B̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼G̼.̼L̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

 
Hàng trăm người tìm kiếm 3 mẹ con sau sự cố. (Ảnh: Zing News)
H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼t̼i̼a̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼H̼​̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

 
Người nhà đau đớn khi tìm thấy các nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM)
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

 
Quá trình tìm kiếm gặp khó khăn do đồ đạc bên trong quá nhiều. (Ảnh: Lao Động)
Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼

̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼H̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼Đ̼ị̼a̼.̼ ̼X̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼à̼y̼.̼”̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼…̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼H̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ô̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼ ̼

 
Lực lượng chức năng không ngừng tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Vietnamnet)
L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

 
Cả căn nhà đã trở thành đống đổ nát sau sự cố. (Ảnh: VOV)
C̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼)̼

 
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đêm tối. (Ảnh: VOV)
L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼O̼V̼)̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼)̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼”̼.̼

 
Gia đình các nạn nhân phải trải qua nỗi mất mát to lớn. (Ảnh: Dân Trí)
G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

 
Chồng chị H. vì quá xúc động nên đã được đưa lên xe cấp cứu. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼)̼

 
Nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼)̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM