Trang chủ » Tin tức 24h
14/08/2022 15:35

dx11

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

 Sự cố nghiêm trọng tại Ninh Thuận. (Ảnh: Dân Trí)
S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼R̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼Đ̼.̼H̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

 Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Dân Trí)
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

 Vì đồ đạc bên trong căn nhà khá nhiều nên quá trình ứng cứu gặp không khó khăn. (Ảnh: Lao Động)
V̼ì̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼

 Ông H đau buồn đợi tin vợ con trong suốt 1 ngày qua. (Ảnh: Dân Trí)
Ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼)̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼C̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼Đ̼.̼G̼.̼B̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼8̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼G̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

 Hay tin vợ, ông H và người ở lại không tránh khỏi đau buồn trước sự mất mát lớn. (Ảnh: Dân Việt)
H̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

 Toàn bộ đồ đạc đã bị biến dạng nghiêm trọng, kể cả những bức tường cũng bị đổ xuống. (Ảnh: Lao Động)
T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼

 Căn nhà sau sự cố lớn. (Ảnh: Dân Việt)
C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼e̼s̼s̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼”̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM