Trang chủ » Tin tức 24h
30/08/2022 10:47

ac11

Không có mô tả.

T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼

̼T̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Không có mô tả.
K̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼6̼k̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼Nh̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼k̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼hôm sau

Không có mô tả.
K̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

Không có mô tả.
K̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼?̼”̼

Không có mô tả.
K̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼

̼M̼ẹ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼o̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼̼
̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼.̼

Không có mô tả.
K̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼5̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM