Trang chủ » Tin tức 24h
12/08/2022 14:30

C̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ộ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ờ̼ɪ̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ộ̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ợ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ố̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼s̼ợ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼đ̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ỏ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼!̼”̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼,̼ ̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼a̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Hai̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼á̼m̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼G̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼.̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼N̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼h̼ờ̼”̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ả̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼“̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼.̼ ̼

Gã cha đồi bại, loạn luân với con ruột khi vợ đi xuất khẩu lao động suốt 6 năm trời

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼

̼U̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ỉ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼í̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM